010

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

De Rotterdam Tours (versie 1.0 2020)

Artikel 1: Algemeen
1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 • 1. De Rotterdam Tours/ De Rotterdam Weekend Tours / De Rotterdam Tuk Tuk Tours (hierna: De Rotterdam Tours): het bedrijf dat Tours, programma’s of activiteiten organiseert en uitvoert. Voor de uitvoering van de Overeenkomst kan De Rotterdam Tours derden inschakelen. Ten aanzien van het bepaalde in artikel 3, in artikel 4.2, in artikel 4.4, in artikel 6.2 en in artikel 7.4 van de algemene voorwaarden wordt onder de definitie van De Rotterdam Tours mede verstaan de door De Rotterdam Tours ingeschakelde derden, waaronder mede te verstaan gidsen, stewards, gids-chauffeurs en externen als horeca-ondernemers en bijvoorbeeld watertaxi rotterdam;
  2. Deelnemer: een participant van een Tour;
  3. Gebouw: De Rotterdam, gelegen aan Wilhelminakade 146 t/m 179 (3072 AR) te Rotterdam; en/of Markthal, gelegen aan Dominee Jan Scharpstraat (3011 GZ) te Rotterdam; en/of het Timmerhuis, gelegen aan Meent, Rode Zand, Raamplein en/of Haagseveer (3011 AH) te Rotterdam; en/of een ander gebouw of locatie waar een Tour plaatsvindt, bijvoorbeeld (het dak van) Het Witte Huis.4. Opdrachtgever: de wederpartij van De Rotterdam Tours die een of meerdere Deelnemer(s) voor een Tour opgeeft en/of meeneemt en die daartoe een Overeenkomst met De Rotterdam Tours sluit;
  5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en De Rotterdam Tours op grond waarvan een of meerdere Deelnemers participeren aan een Tour. De Overeenkomst kan betrekking hebben op een Tour voor een open groep of op een Tour voor een besloten groep;
  6. Partij: Opdrachtgever of De Rotterdam Tours;
  7. Tour: een rondleiding, programma of activiteit in of rondom het Gebouw of elders in Rotterdam die door De Rotterdam Tours wordt georganiseerd en uitgevoerd, en/of middels een Tuk Tuk wordt georganiseerd en uitgevoerd, al dan niet met behulp van door De Rotterdam Tours ingeschakelde derden. Een Tour kan in een open groep of in een besloten groep plaatsvinden.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en maken onderdeel uit van deze Overeenkomst.

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tours, programma’s en activiteiten die worden georganiseerd door De Rotterdam Tours.

4. Overal waar in de Overeenkomst bepalingen in enkelvoud staan vermeld, gelden deze bepalingen gelijkelijk in meervoud.

5. Waar in de Overeenkomst staat vermeld dat schriftelijk zal worden gecommuniceerd, kan dit eveneens op elektronische wijze worden gedaan.

Artikel 2: Totstandkoming van de Overeenkomst
1. Bij een aanvraag voor een Tour wordt bij beschikbaarheid de door Opdrachtgever aangevraagde datum in optie geplaatst door De Rotterdam Tours. Naar aanleiding van voornoemde aanvraag van Opdrachtgever stuurt De Rotterdam Tours een schriftelijk aanbod naar Opdrachtgever. Een aanbod van De Rotterdam Tours is vrijblijvend en is geldig tot uiterlijk 14 dagen voor de in optie geplaatste datum van een Tour. Opdrachtgever dient uiterlijk 14 dagen voor de in optie geplaatste datum van een Tour schriftelijk kenbaar te maken of hij het aanbod van De Rotterdam Tours aanvaardt. Bij een aanvraag voor een Tour binnen 14 dagen dient Opdrachtgever binnen 1 dag na aanvraag schriftelijk kenbaar te maken aan De Rotterdam Tours of hij het aanbod aanvaardt.
2. De prijzen worden vermeld in het aanbod van De Rotterdam Tours. Voor bedrijven worden de prijzen exclusief BTW weergegeven en voor particulieren worden de prijzen inclusief BTW weergegeven.
3. De Overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever het aanbod van De Rotterdam Tours schriftelijk aanvaardt.
4. Met de totstandkoming van de Overeenkomst staat de betalingsverplichting van Opdrachtgever vast en heeft Opdrachtgever op geen moment recht op restitutie op enig reeds betaald bedrag.
5. Aanpassingen op de Overeenkomst zijn pas geldig nadat deze schriftelijk door De Rotterdam Tours zijn bevestigd.

Artikel 3: Uitvoering van de Overeenkomst
1. De Rotterdam Tours spant zich in om de Overeenkomst uit te voeren zoals omschreven in het aanbod.
2. De Rotterdam Tours is gerechtigd om onderdelen van de Overeenkomst te wijzigen. De Rotterdam Tours is gerechtigd om de datum van een Tour te wijzigen, zonder dat dit leidt tot ontslag van of aanpassing van de betalingsverplichting van Opdrachtgever. De Rotterdam Tours is gerechtigd het maximum aantal Deelnemers per Tour te bepalen. De Rotterdam Tours informeert Opdrachtgever hierover.
3. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op een Tour voor een besloten groep mag Opdrachtgever de overeengekomen datum van een Tour wijzigen. Hiertoe dient Opdrachtgever een schriftelijk verzoek in te dienen bij De Rotterdam Tours. Indien De Rotterdam Tours dit verzoek uiterlijk 14 dagen voor de overeengekomen datum van een Tour ontvangt, zal De Rotterdam Tours kosteloos en in overleg met Opdrachtgever een nieuwe datum bepalen. 4. Indien De Rotterdam Tours dit verzoek minder dan 14 dagen tot de overeengekomen datum van een Tour ontvangt, wordt dit verzoek als een nieuwe Overeenkomst aangemerkt.
5. Indien een Deelnemer niet ten minste 5 minuten voor de overeengekomen aanvangstijd van een Tour aanwezig is op de door De Rotterdam Tours aangegeven locatie, is De Rotterdam Tours gerechtigd om een Tour aan te passen, in te korten en/of eventuele extra kosten in rekening te brengen aan Opdrachtgever, dit naar keuze van De Rotterdam Tours. De extra kosten worden berekend naar rato van de extra tijd van een Tour, met een minimum van Euro 80 exclusief BTW.
6. Iedere Deelnemer dient zich ervan bewust te zijn dat hij/zij te gast is in het Gebouw, waarvan De Rotterdam Tours niet een eigenaar, een beheerder of een huurder is. Dit houdt onder andere in dat iedere Deelnemer:
zich dient te onthouden van gedragingen die het Gebouw op enigerlei wijze schade of overlast kunnen toebrengen of die gevaar voor zichzelf en anderen zouden kunnen opleveren;
7. de instructies en aanwijzingen van De Rotterdam Tours, de eigenaren, de beheerders en de exploitanten van het Gebouw te allen tijde strikt dient op te volgen. Indien een Deelnemer de instructies en aanwijzingen niet strikt opvolgt, zijn De Rotterdam Tours, de eigenaren, beheerders en exploitanten van het Gebouw gerechtigd om deze Deelnemer van verdere deelname aan een Tour en/of toegang tot het Gebouw te ontzeggen;
8. zich ervan bewust dient te zijn dat indien hij/zij op enigerlei wijze schade, al dan niet ten gevolge van overlast, toebrengt aan het Gebouw of aan derden, deze schade op hem/haar verhaald kan worden. Opdrachtgever en de Deelnemer dienen in een dergelijk geval volledige medewerking te verlenen en alle relevante gegevens schriftelijk aan De Rotterdam Tours te verstrekken. De Rotterdam Tours is gerechtigd deze gegevens aan de eigenaren, de beheerders en de exploitanten van het Gebouw of aan anderen die schade hebben geleden, te verstrekken;
9. op eigen risico deelneemt aan een Tour. De Rotterdam Tours, de eigenaren, de beheerders en de exploitanten van het Gebouw kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade van of aan een Deelnemer als gevolg van een Tour.
10. Kinderwagens, buggy’s, trolleys of dergelijke zijn niet toegestaan bij een Tour. Huisdieren zijn eveneens niet toegestaan.

Artikel 4: Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever staat ervoor in dat ten minste 14 dagen voor de overeengekomen datum van een Tour de factuurgegevens, het factuurkenmerk en het voor de factuur te hanteren e-mailadres bij De Rotterdam Tours bekend zijn.
 2. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op een besloten groep verplicht Opdrachtgever zich om ten minste 7 dagen voor de overeengekomen datum van een Tour het definitief aantal Deelnemers aan De Rotterdam Tours te verstrekken. Indien De Rotterdam Tours deze informatie niet tijdig heeft ontvangen, is De Rotterdam Tours gerechtigd deze Tour uit te stellen of af te lasten, zonder dat dit leidt tot ontslag van de betalingsverplichting van Opdrachtgever. Tevens is Opdrachtgever gehouden om direct voor de aanvang van een Tour een schriftelijke namenlijst aan de gids van De Rotterdam Tours ter plekke te overhandigen. In de namenlijst dient expliciet het daadwerkelijke aantal Deelnemers te staan vermeld.
 3. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat iedere Deelnemer ten minste 5 minuten voor de overeengekomen aanvangstijd van een Tour aanwezig is op de door De Rotterdam Tours opgegeven verzamellocatie of startpunt.
 4. Voor aanvang van een Tour ontvangt iedere Deelnemer een bezoekersbadge. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat iedere Deelnemer diens bezoekersbadge direct na afloop van een Tour teruggeeft aan de Rotterdam Tours.
 5. Opdrachtgever staat ervoor in dat iedere Deelnemer kennis heeft genomen van alle relevante verplichtingen uit de Overeenkomst, en met name van de verplichtingen uit artikel 3 van de algemene voorwaarden. Opdrachtgever waarborgt dat de bepalingen uit de Overeenkomst ook ingeroepen kunnen worden jegens de Deelnemers. Daarnaast blijft Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk jegens De Rotterdam Tours, de eigenaren, de beheerders en de exploitanten van het Gebouw voor de Deelnemers.
 6. Eventuele klachten dienen binnen 10 dagen na een Tour schriftelijk door De Rotterdam Tours te zijn ontvangen. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op en leidt niet tot een aangepaste betalingsverplichting.

Artikel 5: Betaling

 1. De door Opdrachtgever verschuldigde bedragen dienen, zonder aftrek, korting of verrekening, te staan bijgeschreven op de bankrekening van De Rotterdam Tours, uiterlijk op de in de factuur vermelde betaaldatum.
 2. De Rotterdam Tours stuurt diens facturen naar het door Opdrachtgever opgegeven e-mailadres.
 3. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is De Rotterdam Tours gerechtigd om een Tour uit te stellen totdat zij het volledige bedrag heeft ontvangen.
 4. Indien De Rotterdam Tours niet uiterlijk op de overeengekomen betaaldatum het verschuldigde bedrag heeft ontvangen, is De Rotterdam Tours gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van De Rotterdam Tours, vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 5. In redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten die De Rotterdam Tours maakt als gevolg van de niet-nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtgever, komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum van Euro 50.

Artikel 6: Annulering / Voortijdige beëindiging

 1. De Rotterdam Tours heeft het recht om een Tour te annuleren, zonder dat Opdrachtgever daarvoor enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Als De Rotterdam Tours een Tour annuleert, heeft Opdrachtgever recht op terugbetaling van de reeds betaalde vergoeding. Voor groepsboekingen geldt aanvullend: volgt na annulering door De Rotterdam Tours een nieuwe overeenkomst, krijgt Opdrachtgever 10% korting op de kosten (met uitzondering van inkoopkosten derden).
 2. In geval van overmacht van De Rotterdam Tours, waaronder mede te verstaan (tijdelijke) onbeschikbaarheid van (delen van) het Gebouw en/of uitval of vertraging van De Rotterdam Tours, is De Rotterdam Tours gerechtigd om een Tour op te schorten of aan te passen, zonder dat dit Opdrachtgever enig recht geeft op schadevergoeding of terugbetaling (van een deel) van de vergoeding.
 3. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst voortijdig wil beëindigen, ontslaat dit Opdrachtgever niet van diens betalingsverplichting en Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van een reeds betaalde vergoeding.
 4. Aan iedere Partij komt de bevoegdheid tot ontbinding slechts toe indien de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en de andere Partij ter zake van die verplichting in verzuim is.
 5. Iedere Partij heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere Partij.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Iedere Deelnemer neemt voor eigen rekening en op eigen risico deel aan een Tour. Indien Opdrachtgever en/of een Deelnemer schade lijdt als gevolg van een Tour, kan deze De Rotterdam Tours, de eigenaren, beheerders en de exploitanten van het Gebouw of de Tuk Tuk daarvoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk houden.
 2. Indien, in weerwil van het bepaalde van het vorige lid, Opdrachtgever of een Deelnemer De Rotterdam Tours toch aansprakelijk kan houden voor diens schade, dan gelden de navolgende bepalingen:

1.  de aansprakelijkheid van De Rotterdam Tours is beperkt tot de overeengekomen vergoeding per Deelnemer die De Rotterdam Tours heeft ontvangen voor de Tour waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

2.  De Rotterdam Tours is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van De Rotterdam Tours voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten;

3.  aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

       4.  Opdrachtgever vrijwaart De Rotterdam Tours voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of
verband houden met de Overeenkomst, waaronder mede wordt begrepen de aanspraken van
Deelnemers en de aanspraken van de eigenaren, de beheerders en de exploitanten van het Gebouw.
De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die De Rotterdam Tours in
verband met een dergelijke aanspraak maakt.

       5.  Derden die door De Rotterdam Tours worden ingeschakeld voor de uitvoering van een Overeenkomst,
en de eigenaren, de beheerders, en de exploitanten van het Gebouw, kunnen zich jegens
  Opdrachtgever en jegens iedere Deelnemer beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen
verweermiddelen, als waren zij zelf partij bij de Overeenkomst.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze Overeenkomst voortvloeien, worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement waar De Rotterdam Tours is gevestigd.
 2. Indien een bepaling uit de Overeenkomst  buiten toepassing wordt verklaard, zullen Opdrachtgever en De Rotterdam Tours in gezamenlijk overleg een bepaling opstellen die dezelfde strekking heeft als de buiten toepassing verklaarde bepaling.
 3. Indien De Rotterdam Tours op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die haar uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt/en, wordt deze afstand slechts eenmalig verleend. In volgende situaties en Overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen Partijen andere afspraken worden overeengekomen.
 4. De Rotterdam Tours is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien dit het geval is, zal De Rotterdam Tours Opdrachtgever hierover informeren.
v

Contactinformatie

Kantoor

We werken vanuit kantoor aan de Lijnbaan en met 40 gidsen in de stad.

E-mail
Algemeen: info@derotterdamtours.nl
Onderwijs: education@derotterdamours.nl
Touroperator: info@derotterdamtours.nl 
Administratie: admin@derotterdamtours.nl 

 

WhatsApp
+31 (0) 6 29 24 25 25
Brenda Kamphuis

Algemene Voorwaarden 

Cultuurkaart voor onderwijs

Over ons

Overzicht companies en sites:
Groepen: De Rotterdam Tours
Voor rondleidingen, en compleet verzorgde (halve) dagprogramma’s,
exclusief op maat gemaakt.

Tickets: De Rotterdam Weekend Tours
Voor een keuze aan verschillende open tours het hele jaar door, van 1 tot 2, 5 uur. Op vrijdag, zaterdag en zondag, met gegarandeerd vertrek.

Tram: De Rotterdam Tram Tours
Kleine en grote gezelschappen
Voor sightseeing tours en pendel-services. Start- & eindpunt en route in overleg.

Translate »
Share via
Copy link
Powered by Social Snap